Impress

Právní upozornění

S ohledem na technické vlastnosti internetu nemůže zaručit pravost, správnost a úplnost poskytovaných informací prostřednictvím tohoto média. Tam je také žádná záruka za dostupnost nebo provoz těchto stránek nebo jejich obsahu.

Jakákoli odpovědnost za přímé, nepřímé či jiné škody, bez ohledu na příčinu, vyplývající z použití či nedostupnosti dat a informací o této webové stránky, a to v rozsahu povoleném zákonem vyloučeny.

Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za jejich obsah.Příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek je vždy odpovědný za obsah takových odkazovaných stránek. Odkazované stránky byly kontrolovány v okamžiku propojení pro možné porušení zákona. Nelegální obsah byl v době spojení.

Obsah této webové stránky je chráněn autorskými právy. Odkazy na našich webových stránkách jsou vítány!